Kurumsal İletişim: Organizasyon İmajını Yükseltmek

Kurumsal iletişim

Kurumsal iletişim, şirketlerin bağlı olduğu paydaşlar arasında olumlu bir bakış açısı yaratmayı amaçlayan bir dizi faaliyetler bütünüdür. İç ve dış iletişim kanalları olmak üzere iletişim uygulamalarındaki tüm süreçler kurumsal iletişimin ilgi alanına girer. Kurumsal iletişim, bir şirket ve kamuya açık kitleler arasında ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte kurumun sorumlu olduğu bileşenler aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanlar
 • Potansiyel Müşteriler
 • Halk
 • Medya
 • Ortak/İşbirlikçiler

Örgütsel iletişim modelinde organizasyonlar tüm paydaşları ile iletişim süreci içinde olmalıdır. Bu iletişim süreci tutarlı, güvenilir ve etik ilkeler dahilinde gerçekleşmelidir. Kurumsal iletişim kavramı, kuruluşların misyonlarını açıklamalarına, vizyon ve değerlerini paydaşlarını uyumlu bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. Bu kavram, paydaşları kuruma bağlayan bütüncül bir iletişim yapısıdır.

Kurumsal İletişim Stratejileri

Kurumsal iletişim halkla ilişkiler disiplininin bir uzantısıdır. Bu süreçte stratejiler, iş planlama aşamalarının ana hatlarını oluşturur. Organizasyonlar kurumsal iletişim biçimlerini aşağıdaki gibi 3 farklı süreçte gerçekleştirir.

 • Yönetim İletişimi: Yönetim ve iç/dış paydaşlar arasında gerçekleşir. Şirketler yönetim iletişimini iyi bir şekilde yürütmek için pazarlama ve örgütsel iletişim uzmanlarına güvenirler.
 • Pazarlama İletişimi: Şirketlerin ana bütçelerini ayırdığı iletişim uygulamasıdır. Genel olarak ürün reklamcılığı, satış, sponsorluk ve ürün tutundurma faaliyetlerinden oluşur.
 • Örgütsel İletişim: Organizasyonlardaki planlı olan tüm iletişim akışını ifade eder. Organizasyonun etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini amaçlar. Halkla ilişkiler, kurumsal reklamcılık ve kurum içi iletişim gibi farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Kurumsal İletişimin Organizasyonlardaki Rolü

Halkla ilişkiler sürecinin bir uzantısı olan bu iletişim sürecinde kurum ve şirketlerin işleyişlerinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Haber bültenlerinin yazılmasından şirket paydaşları ile iletişimi en üst seviyeye çıkarmaya kadar farklı konularda kurumların faaliyetlerine yardımcı olmaktadır. Kurumsal iletişimin bir organizasyondaki rolünü genel olarak aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 • Şirket profilini tanıtmak
 • Kurumsal bir şirket imajı oluşturmak
 • İletişimdeki sorumlu birimlere yetki vermek
 • İletişimde hızlı karar almak
 • Hızlı karar alma sürecindeki prosedürleri yönetmek
 • Ulusal ve uluslararası ilişkileri koordine etmek
 • Marka ve şirket kimliğini yönetmesi açısından uzmanlar yetiştirmek

Kurumsal İletişim Türleri

Kurum iletişimi kurgusu, farklı modeller üzerine kurulabilir. Organizasyonlar, tek bir iletişim modeli yerine çeşitli modellerden birini tercih edebilir. Peki kurum iletişiminde nasıl bir model uygulanmalıdır? Pazarlama ve iletişim teorisyenleri tarafından belirlenen kurumsal iletişim çeşitleri:

 • Bürokratik İletişim: Büyük oranda iletişime kapalıdır. Organizasyon yönetiminde katı bürokrasi kuralları geçerlidir.
 • Manipülatif İletişim: Organizasyonların istediklerini elde etmek amacıyla kullandığı yöntemdir. Propaganda amaçlıdır ve hedef odaklıdır.
 • Demokratik İletişim: Organizasyon içi çalışanların katıldığı yönetim modelidir. En etkili ve en verimli kurumsal iletişim modeli olarak bilinmektedir.
 • Orantısız İletişim: Organizasyonların acil durumda başvurduğu iletişim modelidir. Genel olarak başarılı olmasa da bazı durumlarda fayda sağlayabilir.

Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalıdır?

Kurumların paydaşları ile kurduğu iletişim süreci, verimli bir şekilde yönetilmelidir. Her kurum iletişim modeline göre farklı bir uygulama faaliyeti izleyebilir. Ancak hangi model izlenirse izlensin dikkat edilmesi gereken birtakım kurallar vardır. İşte bu kurallar kurumsal iletişim nasıl uygulanmalıdır sorusunun cevabı oluşturur. Kurum içi ve dışı iletişim süreçlerinde kurumların izlemesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir:

 • Kurum iletişimi organizasyon yönetiminde izlenmesi gereken bir araç olmalıdır.
 • Hedef kitle tanımlaması yapılmalı ve faaliyetler hedef kitle odaklı gerçekleşmelidir.
 • Kurumun veya şirketin ne kadar bilindiği üzerinde durulmalıdır. Bu konuda kamuoyu yoklaması yapılmalıdır.
 • Piyasa analizi ile sektörün ve rakiplerin durumu tetkik edilmelidir.
 • Swot analizi ile kurumun zayıf ve güçlü yönleri belirlenmelidir.

Organizasyonlar, tüm bu uygulamaları gerçekleştirmesi için kendi ekibine güvenmelidir. Her organizasyon kurumsal ve pazarlama iletişimi faaliyetlerine yön verecek uzmanlar yetiştirmelidir. Eğer gerekirse profesyonel yardım almaları gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Aracı: Sosyal Medya ve Dijital Medya

Her kurumunun paydaşları ile içinde olduğu iletişim süreci durağan değildir; günümüzdeki toplumsal koşullardan etkilenir. Bu bakımdan dönem dönem iletişim kanalları arasından değişiklik olabilir. 2000 ve 2010 yılları arasında yaşanan teknolojik değişimler, kurumlara yeni iletişim kanalları yaratmıştır.

Artık her bir kurum, dijital medyada varlığını sürdürmek zorundadır. Çünkü dünya nüfusunun yarısından fazlası dijital medyayı takip ettiği için sosyal medya ve dijital medya her kurum için olmazsa olmaz bir iletişim mecrası haline gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde dijital pazarlama ve sosyal medya reklamcılığı gibi yöntemlerden yararlanmayan organizasyonların örgütsel iletişim faaliyetlerinde başarılı olmaları söz konusu olamaz.